Javne konsultacije o unapređenju procedura za učešće javnosti u postupcima procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu

U periodu od 13. oktobra do 5. novembra RERI sprovodi javne konsultacije sa ciljem da okupi predstavnike jedinica lokalnih samouprava, udruženja građana i akademske zajednice, kako bi identifikovali ključne nedostatke u propisima koji uređuju učešće javnosti u postupku procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. 

Rezultat procesa će biti predlozi pravilnika koji regulišu učešće javnosti i preporuke za unapređenje postupaka koji će biti dostavljeni Ministarstvu za zaštitu životne sredine. 

Predloge pravilnika možete pronaći ovde:

  1. Pravilnik o javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji studija o proceni uticaja

  2. Pravilnik o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku davanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 

U odnosu na predložene izmene, kao i Vaše iskustvo u ovoj oblasti, možete podneti komentare i predloge popunjavanjem formulara u nastavku, najkasnije do petka, 5. novembra. 

  1. Formular - procena uticaja na životnu sredinu 

  2. Formular - strateška procena uticaja na životnu sredinu

Pozivamo vas da uključite u ovaj konsultativni proces i podržite inicijativu za unapređenje procedura za učešće javnosti u postupku procene uticaja. Mišljenje svih učesnika u konsultacijama nam je važno i svaku kritiku i sugestiju ćemo pažljivo razmotriti pre nego što predloge pravilnika uputimo nadležnom ministarstvu.  

Tokom javnih konsultacija RERI će organizovati prezentaciju predloga pravilnika i javnu diskusiju 13. oktobra u Užicu, 14. oktobra u Nišu i 23. novembra u Beogradu. 

RERI će sakupiti sve dospele predloge i primedbe i formulisati ih u jedinstven set preporuka koje će biti predstavljene na javnom događaju 23. novembra i upućene Ministarstvu zaštite životne sredine.

Javne konsultacije se organizuju u okviru projekta ,,Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji”, uz podršku Beogradske otvorene škole i Američke agencije za međunarodni razvoj u okviru programa ,,Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije”